diemthongnhat.com.vn

TB về ngày đăng ký cuối cùng chốt cổ đông tham dự ĐHCĐ năm 2023

TB về ngày đăng ký cuối cùng chốt cổ đông tham dự ĐHCĐ năm 2023: https://drive.google.com/file/d/172sfHHKvZUR54HQpvcaOrQghQCJ18gsV/view?usp=sharing

Đăng ngày 16/03/2023

viVietnamese